https://www.nmn995.com/jp/custom_119255.html 成功嬴銷36冊 成功嬴銷36冊 成功嬴銷第36冊只要你有愛心, 就可嬴天下https://v.youku.com/v_show/id_XMzQwODc0ODkwMA==.html?spm=a2hbt.13141534.0.13141534成功嬴銷第35冊https://v.youku.com/v_show/id_XMzM3OTcxODU0OA==.html?spm=a2hbt.13141534.0.13141534
https://www.nmn995.com/jp/custom_119254.html 選擇財富平臺的七大要義 選擇財富平臺的七大要義 祝福天下:選擇財富平臺的七大要義 1,要義第一   公司必須可靠  http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5MTE2NDY4MA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=4efb36e91bdbafe706fa5aeccbe1ebfb3 2,要義第二  產品就是生命http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5MTE2NDY4MA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=4efb36e91bdbafe706fa5aeccbe1ebfb3  3,要義第三  行業選擇必須正確 http://v.youku.com/v_show/id_XMzMxMzgxMDU1Ng==.html?sharefrom=iphone&sharekey=d5ac59cf504f1e1410cb8e25a7750cb58  4,要義第四  市場必須全球化 http://v.youku.com/v_show/id_XMzMxNDk3ODMyOA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=d1becde886b66aedfd64deb05bb804fe1  5,要義第五  獎金制度必須慷慨優渥 http://v.youku.com/v_show/id_XMzMxNjMwMDIzNg==.html?sharefrom=iphone&sharekey=b7466b0da50c7dc2fcd3dd288a2730359 6,要義第六  得先機者得天下 http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5MjA1MjU5Mg==.html?sharefrom=iphone&sharekey=df1d35b6c1a1c6166907b814c9cff0650 7,要義第七  團隊執行力定勝負 http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5Mjg3ODEyNA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=006c036dcaac27f139472b09bf17da2d9
Missing parameters [name]